Música per a nens


Programa infantil

L’activitat pedagògica permet a l’alumne que, de forma progressiva, pugui assolir el nivell necessari per superar els diversos cicles de l’ensenyament musical i aconseguir el domini de totes les possibilitats musicals.

Per a l’Escola, la formació musical, des de les primeres edats, és un element de gran importància pel desenvolupament de les capacitats creatives. Intentem incentivar la necessitat de la música per tal de relacionar-s’hi i integrar-la al llarg de la vida.

NIVELL INICIAL (de 4 a 5 anys)

NIVELL INICIAL (de 4 a 5 anys)

Amb aquest aprenentatge d’iniciació al llenguatge musical, l’objectiu és poder descobrir i treballar els elements musicals que ajuden al desenvolupament sensorial, auditiu i rítmic. És el descobriment de la música. Són classes col·lectives reduïdes que estimulen la creativitat musical, la psicomotricitat i l’expressió corporal, amb l’ajuda d’audicions, jocs, cant i instruments de percussió.

NIVELL INICIAL (de 4 a 5 anys)

NIVELL PREPARATORI - FORMACIÓ BÀSICA (a partir de 6 anys)

En aquest nivell, la formació s’articula a partir del llenguatge musical, per tal de començar a avançar en el domini dels elements musicals teòrics i iniciar l’aprenentatge més bàsic. El coneixement d’aquests elements, rítmics i melòdics, permeten la improvisació conscient i la seva interpretació. Per altra banda, la pràctica musical de grup, mitjançant la interpretació de cançons i el cant col·lectiu, permet explorar diferents relacions sonores i ofereix oportunitats a la cooperació i a la participació grupal. La instrumentació d’aquesta assignatura es porta a terme amb instruments de percussió. A partir dels 7 anys, i per tal d’assolir una completa formació musical, es recomana a aquells alumnes que estan disposats a una dedicació ferma tant a l’escola com a casa, la iniciació de l’aprenentatge d’algun instrument per tal de treballar i aplicar els elements musicals teòrics. També es pot fer la pràctica instrumental en grup, per aquells alumnes que només volen fer una activitat musical només a l’escola.

NIVELL INICIAL (de 4 a 5 anys)

NIVELL ELEMENTAL (a partir dels 8 anys)

L’educació musical a partir d’aquesta edat ha de ser global i amb un component principalment pràctic. Fer música des de l’experiència activa. En aquest nivell, format per cinc cursos, el pla d’estudis està dividit en l’aprenentatge del llenguatge musical i la pràctica d’un instrument. El llenguatge musical és comú per a tots els instruments i necessari per comunicar-se amb altres músics, és la teoria de la música. Permet a l’alumne dominar a nivell escrit i oral els aspectes auditius i rítmics imprescindibles per a la interpretació i coneixement de la música en general. És una assignatura que proporciona la formació dels diferents continguts musicals, per tal de que l’alumne pugui gaudir de la música en qualsevol de les seves manifestacions. L’instrument és l’eina amb la qual l’alumne és comunica. Ha d’assolir la tècnica instrumental apropiada per poder interpretar un repertori variat de totes les etapes musicals: clàssic, popular, d’autor, modern o creat per l’alumne. Amb l’instrument, tant en l’àmbit de la música clàssica o moderna, es segueix una programació individualitzada, adaptada a les pròpies capacitats i disponibilitats.

NIVELL INICIAL (de 4 a 5 anys)

NIVELL AVANÇAT (a partir de 12 anys)

Nivell adreçat als alumnes que han acabat el nivell elemental i que volen seguir els estudis musicals per tal de fer un aprofundiment teòric i alhora tècnic i pràctic amb el seu instrument. És un programa obert i adaptat a les necessitats, incloent cursos de preparació per a la prova d’accés a un conservatori o escola professional amb estudis reglats, tant en la seva vessant clàssica com moderna. El programa garanteix una formació adequada per accedir a estudis superiors.