Música per a joves


L’Escola ofereix cursos de música en la seva vessant clàssica i moderna amb estudis flexibles i dinàmics, que s’ajusten a les prioritats de l’alumne i a les seves necessitats, tant pel que fa al temps de dedicació com als objectius personals, tan si es vol dedicar professionalment o només vol realitzar una activitat per a la formació personal.

team member

NIVELL ELEMENTAL
Programa per introduir-se en la música des de zero, proporcionant un avanç estable i segur per a qualsevol alumne que vulgui aprendre i millorar. Classes col.lectives de teoria musical, harmonia i anàlisi des del nivell més elemental que permeten donar una base sòlida dels diferents elements i conceptes per tenir els coneixements per poder analitzar i composar. Amb l’instrument s’ofereix la possibilitat d’assolir una sòlida formació amb un desenvolupament real i gradual per al domini tècnic i melòdic, amb la incorporació de la pràctica en conjunt en l’assignatura de combo o cambra.
team member

NIVELL AVANÇAT
Nivell adreçat als alumnes que han acabat el nivell elemental i que volen seguir els estudis musicals per tal de fer un aprofundiment teòric i alhora tècnic i pràctic amb el seu instrument. És un programa obert i adaptat a les necessitats, incloent cursos de preparació per a la prova d’accés a un conservatori o escola professional amb estudis reglats, tant en la seva vessant clàssica com moderna. El programa garanteix una formació adequada per accedir a estudis superiors.
team member

PROGRAMA A MIDA
Classes individualitzades de llenguatge musical per a alumnes desubicats respecte del nivell en funció de l’edat. Classes d’instrument completament personalitzades desenvolupant un disseny curricular especial, segons les necessitats singulars de l’alumne, per a un objectiu concret.